Bài ca Hồ Chí Minh

Đóng góp: Anh Thư

Bản nhạc

BÀI CA HỒ CHÍ MINH

Miền biển Đông, xa tắp nơi chân trời
Ở nơi xa đó người dân đói nghèo
Từ đau thương Người đi khắp năm châu
Lòng tin mặt trời chân lý sáng soi
Rọi chiếu sáng dân mình
Hồ,Hồ, Hồ Chí Minh! Hồ,Hồ, Hồ Chí Minh!

Vượt trùng sóng Người đi khắp phương trời
Luyện tôi ý chí lòng nuôi căm hờn

Hồ Chí Minh Người đi khắp năm châu

Lòng tin mặt trời chân lý sáng soi
Rọi chiếu sáng dân mình
Hồ,Hồ, Hồ Chí Minh! Hồ,Hồ, Hồ Chí Minh!

Bình luận (0)