Bài ca đi cùng năm tháng - kỷ niệm 63 năm ngày toàn quốc kháng chiến