Bác đang cùng chúng cháu hành quân
1-Đêm nay trên đường hành quân ra mặt trận,Trùng trùng đoàn quân tiến bước theo con đường của Bác,Nở ngàn hoa chiến công ta dâng lên Người,Dâng lên tới Đảng cả niềm tin chiếu sáng ngời.Cờ sao quyết thắng lấp lánh soi sáng đường cháu đi,Đi ta đi giải phóng miền Nam,Khi quê hương nhà vẫn còn bóng tên xâm lược,Thì ta còn chiến đấu quét sạch nó đi,Lời Bác thúc giục chúng ta,Chiến đấu cho quê nhà Nam Bắc hòa lời ca.2-Năm xưa Bác cùng đàn con đi chiến dịch,Rừng còn nhớ, suối vẫn trong in hình bóng Bác,Cả đoàn quân tiến theo Người như thác đổ,Điện Biên năm nào vọng lời Bác giữa chiến hào.Đoàn quân hôm nay vẫn phất cao cờ đỏ Bác trao,Đi ta đi giải phóng miền Nam,Khi quê hương nhà vẫn còn bóng tên xâm lược,Thì ta còn chiến đấu quét sạch nó đi,Lời Bác vang lệnh tiến công,Bác kính yêu đang cùng chúng cháu hành quân.3-Hôm nay Bác gọi cả non sông đáp lời,Giương lê xốc tới quyết tiến lên ta giành chiến thắng,Đường hành quân dốc núi cao bao vực thẳm,Vực sâu đâu bằng lòng hờn căm cao ngút trời.Miền Nam ta ơi, hãy phất cao cờ đỏ thắm tươi,Ta xông lên giải phóng thành đô,Phá hết bốt đồn quét sạch hết tên xâm lược,Vì độc lập tự do quyết giành ấm no giành lấy những mùa xuân,Bác kính yêu đang cùng chúng cháu hành quân,Bác kính yêu đang cùng chúng cháu hành quân...