Torelli

    Giuseppe Torelli là nghệ sĩ đàn violon, viola, nhà soạn nhạc và giáo viên người Ý. Ông được nhớ đến về những đóng góp cho sự phát triển concerto, dặc biệt là các concerto lớn cho đàn dây và trompet thời kì Ba-rốc.

Các thể loại khác do Torelli sáng tác (4)

Bình luận (0)