Giao hưởng số 1 "Quê hương" của Hoàng Việt (trích)