Cô gái vót chông
Chuyển soạn Tô Hải - Chỉ huy Cao Việt Bách