Xe chỉ luồn kim

Đóng góp: Pear

Xe chỉ ố mấy kim bên luồn kim, ố mấy kim bên luồn kim, rồi ngồi rồi.
Xe chỉ ố mấy kim bên luồn kim, ố mấy kim bên luồn kim.
May quần tình chung bằng vuông nhiễu tím, í a ì a…
Gửi ra, gửi ra chồng cho chồng ù, sang ù, sang ù cái liu xê phàn thời, cái nỗi gửi ra, chồng i chồng.

Bình luận (0)