Vào chùa

VÀO CHÙA

Dân ca Quan họ Bắc Ninh
Trình bày: Lan Hương.(Quan họ)
***************************************

 

Vào chùa chùa ngỏ cửa í ơ ớ ơ cửa chùa ra á ra em vào,
đôi người đàn là đôi em lý, lý em hát,
bớ song tính bớ lính tinh tinh tinh a sòng tình,
tình tinh hỡi lính tinh ơi ơ ờ chùa là em đi vào chùa.

Vào chùa chùa mượn chiếu í ơ ớ ơ chiếu chùa ra á ra em ngồi,
đôi người đàn là đôi em lý,
lý em hát, bớ song tính bớ lính tinh tinh tinh a sòng tình,
tình tinh hỡi lính tinh ơi ơ ờ chùa là em đi vào chùa.

Vào chùa chùa mượn ấm í ơ ớ ơ ấm chùa ra á em pha trà,
đôi người đàn là đôi em lý, lý em hát,
bớ song tính bớ lính tinh tinh tinh a sòng tình,
tình tinh hỡi lính tinh ơi ơ ờ chùa là em đi vào chùa.

Vào chùa chùa mượn đĩa í ơ ớ ơ đĩa chùa ra á em têm giầu,
đôi người đàn là đôi em lý, lý em hát,
bớ song tính bớ lính tinh tinh tinh a sòng tình,
tình tinh hỡi lính tinh ơi ơ ờ chùa là em đi vào chùa.

Vào chùa tay em thắp í ơ ớ ơ thắp tuần hương á em lên đèn,
đôi người cầu là đôi em khấn,khấn em vái,
bớ song tính bớ lính tinh tinh tinh a sòng tình,
tình tinh hỡi lính tinh ơi ơ ờ cầu là em đi khẩn cầu.

 

Bình luận (0)