Lý Thiên Thai

LÝ THIÊN THAI

Dân ca Quan họ Bắc Ninh
Trình bày: Thương Huy
ền.
**************************


Trèo lên trái núi thiên thai nay thiên í i ì thai, thấy đôi con chim loan phượng, chàng là anh chàng ơi.
Mà này cũng có a ăn xoài, mà này cũng có a ăn xoài, tình tình thương nay bé thương, tình tình thương nay bé thương lý tang lý tang tình tang, ố ô tình là em mong tình ì hi.

Chàng buông vạt áo em ra này em ra, để em là em đi chợ, chàng là anh chàng ơi.
Mà này cũng có a kẻo trưa, mà này cũng có a kẻo trưa, tình tình trưa nay chợ trưa, tình tình trưa nay chợ trưa lý tang lý tang tình tang, ố ô tình là em mong tình ì i.

Ố ô tình là em mong tình ì i.

Lời thơ:
Trèo lên trái núi thiên thai,
Thấy chim loan phượng ăn xoài biển Đông.
Sa chân bước suống vườn chanh,
Thấy hoa muốn hái sợ cành lắm gai.
Chàng buông vạt áo em ra,
Để em đi chợ kẻo đà chợ trưa.

Bình luận (0)