Trên rừng ba mươi sáu thứ chim

TRÊN RỪNG BA MƯƠI SÁU THỨ CHIM

Dân ca Quan họ Bắc Ninh
Trình bày: Lệ Thanh Tốp nữ Đoàn DCQH Bắc Ninh
******************************


Trên rừng ba mươi sáu ấy mấy chim em là thứ chim
Thứ chim là chim chèo bẻo, thứ chim là chim chích choè
Trông về nơi i i quan họ có người trồng tre rầy còn như.
Người trồng tre đôi em cũng i ơ tre em mà trồng tre
Thứ tre là tre đan nón, thứ tre là tre làm nhà
Trông về nơi i i quan họ có người trồng cà rầy còn như.
Người trồng cà đôi em cũng i ơ cũng có trồng cà
Thứ cà là cà tim tím, thứ cà là cà xanh xanh
Trông về nơi i i quan họ có người trồng chanh, rầy còn như
Người trồng chanh đôi em cũng i ơ chanh em mà trồng chanh
Thứ chanh là chanh ăn quả, thứ chanh là chanh gội đầu
Trông về nơi i i quan họ có người trồng dâu rầy còn như
Người trồng dâu đôi em cũng i ơ dâu em mà trồng dâu
Thứ dâu là dâu ăn quả, thứ dâu là dâu chăn tằm
Một nong tằm là năm nong kén
Một nong kén là chín ơi a nén tơ.
Trong quan họ có người đồn rằng
Ngoài quan họ có người đồn vui rầy còn như.

Lời thơ:
——————————————–
Trên rừng ba mươi sáu thứ chim,
Thứ chim chèo bẻo, thứ chim chích choè.
Người trồng tre tôi cũng trồng tre,
Thứ tre đan non, thứ tre làm nhà.

Người trồng cà tôi cũng trồng cà,
Thứ cà tim tím, thứ cà xanh xanh.
Người trồng chanh tôi cũng trồng chanh,
Thứ chanh ăn quả, thứ chanh gội đầu.

Người trồng dâu tôi cũng trồng dâu,
Thứ dâu ăn quả, thứ dâu chăn tằm.
Một nong tằm là năm nong kén,
Một nong kén là chín nén tơ.
Trong Quan họ có người đồn rằng!
Ngoài Quan họ có người đồn vui.
Dầy còn như!

Bình luận (1)

 1. ThanhNguyễn

  TRÊN RỪNG BĂM SÁU THỨ CHIM

  Dân ca Quan họ Bắc Ninh
  Trình bày: Lệ Thanh Tốp nữ Đoàn DCQH Bắc Ninh
  ******************************

  Trên rừng ba mươi sáu ấy mấy chim em là thứ chim
  Thứ chim là chim chèo bẻo, thứ chim là chim chích choè
  Trông về nơi i i quan họ có người trồng tre rầy còn như.
  Người trồng tre đôi em cũng i ơ tre em mà trồng tre
  Thứ tre là tre đan nón, thứ tre là tre làm nhà
  Trông về nơi i i quan họ có người trồng cà rầy còn như.
  Người trồng cà đôi em cũng i ơ cũng có trồng cà
  Thứ cà là cà tim tím, thứ cà là cà xanh xanh
  Trông về nơi i i quan họ có người trồng chanh, rầy còn như
  Người trồng chanh đôi em cũng i ơ chanh em mà trồng chanh
  Thứ chanh là chanh ăn quả, thứ chanh là chanh gội đầu
  Trông về nơi i i quan họ có người trồng dâu rầy còn như
  Người trồng dâu đôi em cũng i ơ dâu em mà trồng dâu
  Thứ dâu là dâu ăn quả, thứ dâu là dâu chăn tằm
  Một nong tằm là năm nong kén
  Một nong kén là chín ơi a nén tơ.
  Trong quan họ có người đồn rằng
  Ngoài quan họ có người đồn vui rầy còn như.


  Lời thơ
  --------------------------------------------

  Trên rừng ba mươi sáu thứ chim,
  Thứ chim chèo bẻo, thứ chim chích choè.
  Người trồng tre tôi cũng trồng tre,
  Thứ tre đan non, thứ tre làm nhà.
  Người trồng cà tôi cũng trồng cà,
  Thứ cà tim tím, thứ cà xanh xanh.
  Người trồng chanh tôi cũng trồng chanh,
  Thứ chanh ăn quả, thứ chanh gội đầu.
  Người trồng dâu tôi cũng trồng dâu,
  Thứ dâu ăn quả, thứ dâu chăn tằm.
  Một nong tằm là năm nong kén,
  Một nong kén là chín nén tơ.
  Trong Quan họ có người đồn rằng!
  Ngoài Quan họ có người đồn vui.
  Rầy còn như!