Thuyền mở lái chèo

THUYỀN MỞ LÁI CHÈO

Dân ca Quan họ_Lời cổ
Trình bày: Thanh Nhàn
***********************

Thuyền mở í ơ ờ bên nay a lái chèo là duyên anh Hai ơi
tình em lính tính ơ ơ ớ ơ tang tình,
bắt i lái í ơ ơ ra nay a chèo ra .
Nhịp hai a lính tình tang em đi tìm bạn
la hư răng ới ơi hư ơ ờ tình bằng là nỗi này .
Nhịp ba chị ba đi tìm chồng là hư hư hội hừ là hư hứ hội hừ .
Thương lấy í ơ ờ bên nay a em cùng là duyên anh Ba ơi
tình em lính tính ơ ơ ớ ơ tang tình .
Thương lấy í ơ ờ bên nay a em cùng .
Có mũi a lính tình tang bằng như có lái
la hư răng ới ơi hư ơ ờ tình bằng là nỗi này
như rồng là như rồng là có mây là hư hư hội hừ là hư hứ hội hừ.
Bầu rượu í ơ ờ bên nay a cung đàn là duyên anh Tư ơi
tình em lính tính ơ ơ ớ ơ tang tình
bầu rượu í ơ ờ bên nay a cung đàn.
Khi vui a lính tình tang là vui rượu thánh
la hư răng ới ơi hư ơ ờ tình bằng là nỗi này ,
khi màng là khi màng là cờ tiên là hư hư hội hừ là hư hứ hội hừ .
Sập i ấy í ơ ờ bên nay a giường này là duyên anh Năm ơi
tình em lính tính ơ ơ ớ ơ tang tình ,
sập ấy í ơ ờ bên nay a giường này.
Lênh í đênh a lính tình tang là đênh rượu quế.
la hư răng ới ơi hư ơ ờ tình bằng là nỗi này,
có ngày là có ngày quan í san là hư hư hội hừ là hư hứ hội hừ.
(Bài này đối với ” Cắp nón đón đò”)

Lời thơ:

Thuyền mở lái chèo, Bắt lái chèo ra.
Nhịp hai tìm bạn, nhịp ba tìm chồng.
Anh Ba thương lấy em cùng
Như mũi có lái, như rồng có mây.
Bầu rượu cung đàn.
Khi vui rượu thánh, khi màng cờ tiên.
Sập ấy giường này.
Lênh đênh chèo quế có ngày quan san.

Bình luận (1)

 1. ThanhNguyễn
  THUYỀN MỞ LÁI CHÈO

  Dân ca Quan họ_Lời cổ
  Trình bày: Thanh Nhàn
  ***********************

  Thuyền mở í ơ ờ bên nay a lái chèo là duyên anh Hai ơi
  tình em lính tính ơ ơ ớ ơ tang tình,
  bắt i lái í ơ ơ ra nay a chèo ra .
  Nhịp hai a lính tình tang em đi tìm bạn
  la hư răng ới ơi hư ơ ờ tình bằng là nỗi này .
  Nhịp ba chị ba đi tìm chồng là hư hư hội hừ là hư hứ hội hừ .
  Thương lấy í ơ ờ bên nay a em cùng là duyên anh Ba ơi
  tình em lính tính ơ ơ ớ ơ tang tình .
  Thương lấy í ơ ờ bên nay a em cùng .
  Có mũi a lính tình tang bằng như có lái
  la hư răng ới ơi hư ơ ờ tình bằng là nỗi này
  như rồng là như rồng là có mây là hư hư hội hừ là hư hứ hội hừ.
  Bầu rượu í ơ ờ bên nay a cung đàn là duyên anh Tư ơi
  tình em lính tính ơ ơ ớ ơ tang tình
  bầu rượu í ơ ờ bên nay a cung đàn.
  Khi vui a lính tình tang là vui rượu thánh
  la hư răng ới ơi hư ơ ờ tình bằng là nỗi này ,
  khi màng là khi màng là cờ tiên là hư hư hội hừ là hư hứ hội hừ .
  Sập i ấy í ơ ờ bên nay a giường này là duyên anh Năm ơi
  tình em lính tính ơ ơ ớ ơ tang tình ,
  sập ấy í ơ ờ bên nay a giường này.
  Lênh í đênh a lính tình tang là đênh rượu quế.
  la hư răng ới ơi hư ơ ờ tình bằng là nỗi này,
  có ngày là có ngày quan í san là hư hư hội hừ là hư hứ hội hừ.
  (Bài này đối với " Cắp nón đón đò")

  Lời thơ:

  Thuyền mở lái chèo, Bắt lái chèo ra.
  Nhịp hai tìm bạn, nhịp ba tìm chồng.
  Anh Ba thương lấy em cùng
  Như mũi có lái, như rồng có mây.
  Bầu rượu cung đàn.
  Khi vui rượu thánh, khi màng cờ tiên.
  Sập ấy giường này.
  Lênh đênh chèo quế có ngày quan san.