Tay tiên chuốc chén rượu đào

TAY TIÊN CHUỐC CHÉN RƯỢU ĐÀO
Dân ca Quan họ Bắc Ninh
Trình bày: Hải Xuân
*************************

Tay tiên chuốc chén i ì í i i í rượu í i đào,
ố rằng đổ đi í i, đổ đi thời tiếc i í i i í uống í i vào,
uống vào thời say ru i ì hời
Ru hời ru hỡi i ì í i i í hỡi í i hời,
hỡi hời hời ru i, tính ru i hì tình ru.
Tay nâng đĩa muối i ì í i i í đĩa í i gừng,
ố rằng gừng cay í i, gừng cay muối mặn i ì í i i í
xin í i đừng,xin đừng quên nhau i ru i ì hời.
Ru hời ru hỡi i ì í i i í hỡi í i hời,
hỡi hời hời ru, tính ru i ì tình ru
Đôi tay nâng lấy i ì í i i í đồng í i tiền,
ố rằng bẻ ba í i, bẻ ba bẻ bốn i ì í i i í thề í i nguyền,
thề nguyền lấy nhau i ru i ì hời.
Ru hời ru hỡi i ì í i i í hỡi í i hời,
hỡi hời hời ru, tính ru i ì tình ru.

Lời thơ:
*******
Tay tiên chuốc chén rượu đào,
Đổ đi thời tiếc uống vào thời say.
Tay nâng đĩa muối đĩa gừng,
Gừng cay muối mặn xin đừng quên nhau.
Đôi tay nâng lấy đồng tiền,
Bẻ ba bẻ bốn thề nguyền lấy nhau.

Bình luận (1)

 1. ThanhNguyễn
  TAY TIÊN CHUỐC CHÉN RƯỢU ĐÀO
  Dân ca Quan họ Bắc Ninh
  Trình bày: Hải Xuân
  *************************


  Tay tiên chuốc chén i ì í i i í rượu í i đào,
  ố rằng đổ đi í i, đổ đi thời tiếc i í i i í uống í i vào,
  uống vào thời say ru i ì hời
  Ru hời ru hỡi i ì í i i í hỡi í i hời,
  hỡi hời hời ru i, tính ru i hì tình ru.
  Tay nâng đĩa muối i ì í i i í đĩa í i gừng,
  ố rằng gừng cay í i, gừng cay muối mặn i ì í i i í
  xin í i đừng,xin đừng quên nhau i ru i ì hời.
  Ru hời ru hỡi i ì í i i í hỡi í i hời,
  hỡi hời hời ru, tính ru i ì tình ru
  Đôi tay nâng lấy i ì í i i í đồng í i tiền,
  ố rằng bẻ ba í i, bẻ ba bẻ bốn i ì í i i í thề í i nguyền,
  thề nguyền lấy nhau i ru i ì hời.
  Ru hời ru hỡi i ì í i i í hỡi í i hời,
  hỡi hời hời ru, tính ru i ì tình ru.


  Lời thơ:
  *******
  Tay tiên chuốc chén rượu đào,
  Đổ đi thời tiếc uống vào thời say.
  Tay nâng đĩa muối đĩa gừng,
  Gừng cay muối mặn xin đừng quên nhau.
  Đôi tay nâng lấy đồng tiền,
  Bẻ ba bẻ bốn thề nguyền lấy nhau.