Sông Cầu nước chảy lơ thơ
SÔNG CẦU NƯỚC CHẢY LƠ THƠ Dân ca Quan họ Bắc Ninh Trình bày: Thúy Hường- Quang Vinh *******************************Sông cầu nước chảy lơ ờ thơ chứ đôi ì ta í i.Đôi ta thương nhớ i,í i ì í i í bao giờ.Bao giờ chứ cho nguôi.Lại nhớ tới người ì í i.Em ớ đầu sông chứ riêng ì anh.Riêng anh ở cuối i í i ì í i í i dòng sông.Dòng sông chứ đợi chờ.Nước chảy lơ thơ í i ì.Sông cầu nước chảy lơ ờ thơ chứ đôi ì ta í i.Đôi ta thương nhớ i í i ì í i í bao giờ.Bao giờ chứ cho nguôi.Lại nhớ tới người ì í i.Ra sông lại nhớ tới người.Chứ xuống sông í i.Xuống sông uống nước i í i ì í i í cho nguôi.Cho nguôi chứ tấm lòng thỏa nỗi nhớ mong í i ì.