Rẽ phượng chia loan

RẼ PHƯỢNG CHIA LOAN

Dân ca Quan họ Bắc Ninh
Trình bày: Hải Xuân-Tốp ca Đoàn QH Bắc Ninh
*****************************************

 

Rẽ phượng ố tính tính chia loan chi bây a bây giờ,rẽ phượng ố tính tính chia loan
Dang tay là có bên là ai bẻ í ơ..cũng có à phím đàn là phím đàn à làm chi,
chứ người về tôi ở vẫn ố lính tinh tình ngậm ngùi chứ người về, tối ớ vẫn ố lính tính tinh tình ngậm ngùi
Để tưởng là có bên là để nhớ í ơ cũng rằng cho nhau í a nhau có a thế này chứ xin người hãy ờ cứ ố lính tinh tình ở đây
chứ xin người về đếm ơ bóng ơ linh tinh tình cây đề.
Em rằng à một bên là vạt áo í a cũng có a em đề em đề bài thơ chứ thơ rằng
Xin người quân tử chớ nghe ai, trăm năm gắn bó loan cùng phượng, muôn kiếp xin cùng trúc với mai.
Về là chứ thôi em về, giữa ố chốn ố lính tinh tình loan phòng chứ thôi em về giữa chốn ố lính tinh tình loan phòng.
Tôi ra là có bên là tựa bóng í a cũng rằng em chong là í a chong có a canh dài chứ người về
Tôi ơ chong ơ linh tinh tình ra ngoài chứ người về, tôi ơ chong ơ lính tinh tình ra ngoài
Áo trong là có bên là người mặc í ơ cũng có a áo ngoài là áo ngoài người gởi làm tin chứ của người
Tôi ơ phải ơ lính tính tình giữ gìn chứ của người, tôi ơ phải ơ linh tính tình giữ gìn

Bình luận (0)