Ơn đất cho ta năng suất bạc vàng

Bình luận (2)

  1. lhn.101263

    Vâng, thể loại bài hát này là hát chèo. Kính đề nghị Ban biên tập bổ sung thông tin. Trân trọng!

  2. Hải Lê Nam

    Thể loại bài hát này là hát chèo. Kính đề nghị Ban quản trị cập nhật bổ sung!