Nguyệt gác mái đình

NGUYỆT GÁC MÁI ĐÌNH

Dân ca Quan họ Bắc Ninh
Trình bày: Lê Thanh –Tốp nữ Đoàn QHBN
*********************************

 

Khuya rằng là tình rằng nguyệt gác í a.
Nay có mấy mai nay ở ơ mái đình là chen í á
son là son song bên chưa tản
mà này cũng có á sao tình là đã í ơ la la đã say,
Anh rằng Hai ơi.
Lẩn khuất í là có bong là bóng mây là
tang ố tang tính tang ôi là tình tang.
Lẩn rằng là tình rằng lẩn khuất ơ
nay có mấy bòng nay ơ bóng mây là
mặt sao í là sao song bên thấy mặt
mà này cũng có a giã này, là mới là í là mới yên,
Anh rằng Ba ơi.
Đành tiếng là có bên là bên í thềm
là tang ố tang tính tang ố là tình tang.
Đành rằng là tình rằng đánh tiếng í a,
nay có mấy bên nay ớ bên thềm là trót í a say
là say sóng bên nhau lắm,
mà này cũng có a phải tìm là đến i a là đến nhau,
Anh rằng Tư ơi.
Trăng nước là có một là một mầu là
tang ố tang tính tang ôi là tình tang.
Trăng rằng là tình rằng trăng i nước í ơ
nay có mấy một nay ớ một màu là
gọi í a sao là sao sóng bên cho tình
mà này cũng có a tâng cầu,
là chiêm là là chiêm bao,
Anh rằng Năm ơi.
Đống liễu là có tây là tây đào là tang ố tang à
tính tang ố là tình tang.

 

Bình luận (0)