Ngồi tựa song đào

NGỒI TỰA SONG ĐÀO

Dân ca Quan họ Bắc Ninh

Trình bày: Minh Thành
**************************


Ngồi rằng là ngồi tựa í ơ có… mấy song ơi ớ…. đào
Là ngồi tựa có a song đào ấy mấy đêm là đêm í hôm qua
Ngồi rằng là ngồi tựa í ơ có… mấy song ơi ờ… đào
Là ngồi tựa có a song đào.
Hỏi người là người tri kỷ í ơ
Cũng có a ra vào là ra vào có thấy vấn vương.
Hử là hội hừ
Gió rằng là gió lạnh í ơ có…mấy đêm ơi ớ … trường,
Là gió lạnh suốt đêm đông trường,
ấy mấy đêm là đêm í hôm qua
Gió rằng là gió lạnh í ơ có… mấy đêm ơi ớ trường
Là gió lạnh suốt đêm đông trường.
Nửa chăn ơ là chăn, nửa chiếu í ơ cũng có a nửa giường,
là nửa giường để đó đợi ai.Hử là hội hừ
Ngắt rằng là ngắt nhuỵ ơ có… mấy bông ơi ơ … huê nhài,
là ngắt nhị cánh bông huê nhài, ấy mấy đôi là đôi tay em
Ngắt rằng là ngắt nhuỵ ơ …có… mấy bông ới ơ … nhài,
là ngắt nhị cánh bông huê nhài, ấy mấy đôi là đôi tay em

Tay giơ ơ.. là giơ đón gió í ơ
Cũng có a tay chòi là tay chòi đón gió vẹo trăng
Rủi.. may bởi tại ơ .… Hằng ới a là chị Hằng …

Bình luận (0)