Ngồi tựa mạn thuyền

NGỒI TỰA MẠN THUYỀN

Dân ca Quan họ Bắc Ninh
Phối Khí: Phạm Ngọc Khôi

Trình bày: Quỳnh Liên ĐHSP1.
***************************

 

Ngồi rằng là ngồi tựa í ơ có mấy mạn ối a thuyền.
là ngồi tựa có a mạn thuyền ấy mấy đêm là đêm hôm qua
Ngồi rằng là ngồi tựa í ơ có mấy mạn ối a thuyền là ngồi tựa có a mạn thuyền.
Trăng in í ơ là in mặt nước í ơ cũng có a càng nhìn là càng nhìn non nước càng xinh.
Hử rằng là hôi hừ
Sơn rằng là sơn thủy í ơ có mấy hữu ới ơ tình
là sơn thủy có a hữu tình ấy mấy em là em nhác trông ra
Sơn rằng là sơn thủy í ơ có mấy hữu ối a tình là sơn thủy có a hữu tình
Thơ ngâm ơ là ngâm ngoài lái í ơ cũng có a rượu bình là rượu bình giải trí trong khoang.
Hử rằng là hôi hừ
Tay rằng là tay í dạo í ơ có mấy cung ối a đàn là tay dạo có năm cung đàn ấy mấy đôi là đôi í tay ai
Tay rằng là tay dạo í ơ có mấy cung ối a đàn là tay dạo có năm cung đàn
Tiếng tơ là tơ tiếng trúc í ơ cũng có a tiếng trầm là tiếng trầm năn nỉ thiết tha
Làm trai… chơi chốn í ơ hà ới a  cầu hà…

 Lời thơ:
Đêm qua ngồi tựa mạn thuyền,
Trăng in mặt nước càng nhìn non nước càng xinh.
Nhác trông sơn thuỷ hữu tình,
Thơ ngâm ngoài lái rượu bình giải trí trong khoang,
Đôi tay tôi dạo cung đàn,
Tiếng tơ, tiếng trúc, tiếng trầm năn nỉ thiết tha.
Làm tài trai chơi chốn cầu hà.

 

Bình luận (2)

  1. hungnq

    Hát Quan Họ cổ ngày xưa lấy đâu ra nhạc đệm ? Thế nghe có kém không ?


  2. Tuan Ngoc

    Giọng hát hay quá. Nhưng phần phối khí lại kém thật phí.