Mười khuyên

Bình luận (1)

  1. Vũ Quý
    để góp phần gìn giữ và phát triển nghệ thuật hát chèo cũng như các môn nghệ thuật hát dân ca
    các vùng miền khác tôi đề nghị ban biên tập cho
    đăng tiếp phần lời nếu có điều kiện phát băng dạy hát dân ca thì tốt vì hiện nay ở các vùng nông thôn việc sưu tầm các làn điệu và học hát là rất khó khăn vì vậy giũ gìn phát huy vốn cổ hát dân ca là rất khó .