Lý Thiên Thai

Đóng góp: SaoThuy1949

LÝ THIÊN THAI

Dân ca khu V
Trình bày: Hoàng Thanh
*******************
Muốn đi cầu ván, cầu ván ta lý nó đóng đinh
Cầu ứ tre á tre tình là lắt lẻo
Cầu ứ tre á tre tình là lắt lẻo
Ta lý nó gập ghềnh a ì a gập ghềnh khó đi

Xem lên hòn núi, hòn núi ta lý nó thiên thai
Thấy ứ đôi á đôi con chiền chiền chiện
Thấy ứ đôi á đôi con chiền chiền chiện
Ta lý nó ăn xoài, a ì a ăn xoài chín cây

Bình luận (0)