Lời mẹ ý cha

Bình luận (1)

  1. Đào Bá Vây
    nghe bài này tự nhiên con nhớ mạ da diết.Mạ ơi, cả một đời cực khổ, bom côi đạn dưới , cơm không no,áo không lành.cha hy sinh,mạ ở vậy thờ chồng,nuôi con,lo việc gia nương. mạ là tấm gương sáng của ngườ phụ nữ Việt Nam . Nay mạ không còn nữa, mạ ơi! mạ luôn luôn phò hộ cho con cho cho cháu mạ nghe