Lệnh Ngự

Đóng góp: Nguyennvandaibo
LỆNH NGỰ
Dân Ca Quan Họ Cổ
Vẳng ớ tai nghe tang lý tình là nghe lệnh ngự, qua lới nọ lới như chèo a đua.
Bên ớ kia sông tang lý tình là như có miếu ấy có à chùa, qua lới í i nọ lới như miếu à thiêng, ấy có à chùa, qua lới í i nọ nới như miếu à thiêng.
Cây í ớ trúc xinh i, tang lý tình là cây trúc mọc ì, qua lới nọ lới như bờ ao. Anh ớ hai xinh i tang lý tình là anh hai đứng, đứng nơi à nào, qua lới í i nọ lới như cũng à xinh, đứng nơi à nào, qua lới í i nọ, lới như cũng à xinh.
Cây í ớ trúc xinh i, tang lý tình là cây trúc mọc ì, qua lới nọ lới như bên à đình. Anh ớ ba xinh i tang lý tình là anh ba đứng, đứng một à mình, qua lới í i nọ lới như cũng à xinh, đứng một à mình, qua lới í i nọ, lới như cũng à xinh.
Cây í ớ trúc xinh i, tang lý tình là cây chúc mọc, qua lới nọ lới như bên à chùa. Anh tư ớ không yêu tang lý tình là em đi lấy, lấy đạo à bùa, qua lới í i nọ, lới như cũng phải yêu, lấy đạo bùa, qua lới í i nọ, lới như cũng phải yêu.

Bình luận (1)

  1. Nguyennvandaibo

    Lệnh Ngự Dân ca Quan họ cổ ( Nghệ sĩ Quan họ Hồng Tươi Trình bày )