Lệnh ngự

LỆNH NGỰ


Dân ca Quan họ Bắc Ninh
Trình bày: Thúy Cải
************************

 

Vẳng tai nghe tang í tình là nghe lệnh ngự
Qua lới nọ lới như chèo à đôi
Về ngã kia sông tang i tình là như có miếu có chùa
Qua lới nọ lới như miếu à thiêng ấy có chùa
Qua lới nọ lới như miếu à thiêng

Cây í trúc xinh i tang i tình là cây trúc mọc,
Qua lới nọ lới bên bờ ao
Anh Hai xinh i tang tình là anh Hai đứng í,
Đứng đứng nơi nào qua lớ nỏ lới í như cũng à xinh
Đứng đứng nơi nào qua lới nỏ lới í như cũng à xinh.

Cây í trúc xinh i tang tình là cây trúc mọc,
Qua lới nọ lới như sân đình.
Anh Ba xinh i tang tình là anh Ba đứng í,
Đứng đứng một mình qua lớ nọ lới í như cũng à xinh
Đứng đứng một mình qua lới nọ lới í như cũng à xinh.

Cây í trúc xinh i tang tình là cây trúc mọc,
Qua lới nọ lới như sân à chùa
Anh Tư không yêu tang tình là em đi lấy
Lấy í lấy đạo bùa, qua lới í như phải yêu.
Em lấy í lấy đạo bùa, qua lới nọ lới như cũng phải yêu.

 

Bình luận (1)

  1. Lê Tuấn - Tp HCM
    Lê Tuấn - Tp HCM
    "Qua lới nọ" là tiếng đệm thường gặp trong quan họ (chứ không phải "qua lới nỏ"). "Bên kia sông" chứ không phải "về ngã kia trông". Lời bài hát ghi sai rồi.