Lên trên cung tiên
LÊN TRÊN TIÊN CUNGDân ca Quan họ Bắc NinhTrình bày: Thúy Hường – Quang Vinh***************************** Lên í đến tận i tiên là trên í i Tiên Cung i tôi bực í ì ì mình .Lên í đến tận i Tiên là trên í i Tiên Cung ..iMuốn đem ơ là đem ông Tơ hồng xuống í i ì song í ì i ., hỏi thăm i song một í ì i vài nhời.Trêu ghẹo ấy mấy em song mà chi em ông nỡ lòng nào. trêu ghẹo ấy mấy em song mà chi em i ì í i .Lênh đênh ơ là đênh bèo i nổi í i ì song í ì i. hoa trôi i song một í ì vài thì,  biết mặt ấy mấy chi song mà nhau chi tình bằng chả có nên, biết mặt ấy mấy chi song mà nhau chi ì í i ..Để đêm ơ là đêm em tưởng nhớ í i ì song í ì i.,Để à ngày thương lại em nhớ thương cái con í i tò vò, .mắc phải ấy mấy tơ song con nhện vương, cái con í i tò vò, mắc i phải ấy mấy tơ song con nhện vương ì í i .Đã trót tình chung dan díu i ì song í ì i, thời thương cùng ô ồ cùng là thương nhau cùngLên đến ấy mấy Cung lên tận Tiên Cung, tình bằng tôi í i với ai , lên đến ấy mấy Cung đến tận Tiên Cung ì í i..Lời thơ:Bực mình lên tận Tiên cung,Đem tơ hồng xuống hỏi thăm vài lời.Nỡ lòng trêu ghẹo chi tôi,Lênh đênh bèo nổi hoa trôi vài thì.Chả nên biết mặt nhau chi,Để đêm tưởng nhớ, để ngày nhớ thương.Tò vò mắc phải nhện vương,Đã trót dan díu thì thương nhau cùng.