Khách đến chơi nhà

KHÁCH ĐẾN CHƠI NHÀ


Dân ca Quan họ Bắc Ninh
Trình bày: Thúy Cải – Vương Trọng
*******************************

 

Khách đến í đến chơi hự nhà là chơi hự nhà.
Đốt than ớ ơ dậu mà quạt nước với pha trà
mời người xơi là chén í à trà này.
Quý vậy ơ quý vậy đôi người ơi.
Mỗi người là người xơi mỗi chén mấy
cho em í i vui lòng là í em í i vuông tròn.
Sông cạn í ơ sông cạn í ơ đất liền.

 

Để em ớ ơ dậu mà đi lại mấy theo
thuyền là đò sang là em í vào chùa.
Thấy chứ í à thấy chữ Linh à Nhang.
Nhằm chùa là chùa chẳng bén mấy duyên
hương í chút nào là sang có à trăng xuồng.
Sáng í cả í ơ sang í cả vườn đào.
Ba bốn người là người ngồi đây mấy ngừơi nào
là còn không ới à là đến chăng.
Xe sợi í ơ xe sợi í ơ chỉ hồng.

Bình luận (0)