Kẻ Bắc người Nam
KẺ BẮC NGƯỜI NAMDân ca Quan họ Bắc NinhTrình bày: Thúy Cải – Khánh Hạ.********************************* Kẻ Bắc í ơ ơ ơ người Nam, quan họ trở í ơ ơ ra về.Bây giờ, kẻ Bắc í ơ Nam nay a người Nam.Ngựa Hồ  ai ơi rằng là Chim Việt hừ hội hư.Chúng i em  ơ chúng em rầu lòng vậy, cầm lòng vậy i hự hội hừ.Biết làm là biết làm rằng sao đây Quan họ nghỉ chúng em ra về.Hự hội hừ là hử hội hừ.Chỉ có í ơ ơ một ngày - Quan họ nghỉ chúng em ra về.Trăm i năm i chỉ có í ơ ơ ơ một  ngày ì.Đàn i cầm, ai ơi rằng là ai nỡ hừ hội hư.Chúng em i chúng em rầu lòng vậy cầm lòng vậy hự hội hừ.Dứt dây, dứt dây sao cho đành, quan họ nghỉ chúng em ra về,Hự hội hừ là hư hội hừ.Sao chả í ơ ơ thương tình ì. quan họ nghỉ chúng em ra về.Lượng í trên i sao chẳng í ơ ơ thương tình ì.Chữ chung tình ì đôi em dầu mà luống chịu í hừ hội hư.Chúng i em ơ chúng em rầu lòng vậy, cầm lòng vậy hự hội hừ.Một í mình là một mình rằng sao nên, quan họ nghỉ chúng em ra về,Hự hội hừ là hự hội hừ.