Gửi bức thư sang

GỬI BỨC THƯ SANG

Dân ca Quan họ Bắc Ninh
Trình bày: Thanh Hiếu.
**************************

 

Gửi bức ớ thì thư í i i sang ấy mấy ngồi là em í hị hì ngồi rồi.
Gửi bức ớ thì thư í i i sang ứ hự.
Trong ơ ớ thư là thư song bên có nhắn í, trong ơ ớ thư là thư song bên có nhủ, nhắn nhủ có á mấy nhời, ấy mấy í i mấy nhời, riêng lại í ì sầu riêng, riêng ơi riêng hợi hời ấy riêng hời, riêng em hỡi ới hơì sầu riêng ì í i.

Ngả ngả thì nghiêng í i i nghiêng ấy mấy đồng là đồng í hị hì tiền.
Ngả ngả thì nghiêng í i i nghiêng ứ hự.
Khen ơ ớ ai là ai song bên khéo xếp, khen ơ ớ ai là ai song bên khéo đặt, xếp đặt có á trăm chiều, ấy trăm í i i chiều, nghiêng lại hoàn nghiêng, nghiêng ơi nghiêng hỡi hời ấy nghiêng hời nghiêng em hỡi ới hời hoàn nghiêng ì í i.

Chiếc đũa thì tre í i i non ấy mấy đòng là đòng i hi hì đòng.
Chiếc đũa ớ thì tre í i i non ứ hự.
Khen ơ ớ ai là ai song bên khéo uốn, khen ơ ớ ai là ai song bên khéo vót, uốn vót có á trăm chiều, ấy trăm í i i chiều, vênh lại hoàn ì vênh i, vênh ơi vênh hợi hời ấy vênh hời vênh em hỡi ới hời hoàn vênh ì í i.

Lời thơ:
Ngồi rồi gửi bức thư sang,
Trong thư nhắn nhủ mấy ngời sầu riêng.
Đồng tiền ngả ngả nghiêng nghiêng,
Khen ai xấp đặt trăm chiều nghiêng lại hoàn nghiêng.
Đòng đòng chiếc đũa tre non,
Khen ai uốn vót trăm chiều vênh lại hoàn vênh.


 

Bình luận (1)

  1. quangbn
    Bài này hay quá trong chương trinh hội diễn văn nghệ của ngành bưu điện Bắc ninh hay sử dụng bài hát này