Con nhện giăng mùng (Giã bạn)

CON NHỆN GIĂNG MÙNG (Giã bạn)

Quan họ Bắc Ninh
Trình bày: Lê Huy Cận - Tạ Th
ị Hinh.
************************************


Bỉ:
Người về… để con nhện í ơ ớ ơ nó mấy giăng hự hừ mùng là giăng ứ hự mùng.

Hát:
Đêm năm canh a lính tình tang là tôi luống chịu ớ ơ đôi í ba người ơi i hự lá hội hừ. Đêm năm canh a lính tình tang là tôi luống chịu í ơ ơ lạnh à lùng, cả năm Quan họ trở ra à về. Có nhớ í ơ ớ ớ ơ có nhớ chăng ố mà đến chúng tôi chăng, Quan họ trở ra à về. Có nhớ í ơ ớ ớ ơ có nhớ chăng ố mà đến chúng tôi chăng ì í i.

Ai í đem a lính tình tang là đem người ngọc ớ ơ đôi í ba người ơi i hự lá hội hừ.
Ai í đem a lính tình tang là đem người ngọc thung í thăng nay a chốn này, Quan họ trở ra à về.
Khăn i áo í ơ ớ ớ ơ khăn i áo đây ố là người gửi lại đây, Quan họ trở ra à về. 
Khăn áo í ơ ớ ớ ơ khăn i áo đây ố là em gửi lại đây ì í i.

Chữ nhớ thương a lính tình tang là em xếp để ớ ơ đôi í ba người ơi i hự lá hội hừ. Chữ nhớ thương a lính tình tang là em xếp để í ơ ơ dạ à này, bao quen. Quan họ trở ra à về. Đến i hẹn í ơ ớ ớ ơ đến i hẹn lên ố là đến hẹn lại lên, Quan họ trở ra à về. Đến ơ hẹn í ơ ớ ớ ơ đến i hẹn lên ố là đến hẹn chúng em lại lên ì í i.

Lời thơ:
Người về để nhện giăng mùng
Năm canh tôi chịu lạnh lùng cả năm.
Người về có nhớ tôi chăng,
Ai đem người ngọc thung thăng chốn nay.
Người về khăn áo lại đây,
Nhớ thương xếp để dạ này bao quên.
Người về đến hẹn lại lên.

Bình luận (0)