Em là con gái Bắc Ninh

EM LÀ CON GÁI bẮC NINH

Quan họ Bắc Ninh
Trình bày: Khánh H
ạ.
*****************************


Bỉ:
Đôi i tay i hi nâng lấy i hi cơi nỉ i ơ ớ ơ hờ hự a à giầu ì... này trước í ơ ớ ơ ơ mời ôi ơi hời hự ư hừ, quý i khách mấy sau ơ mời thì... đôi i bên e là à con gái thì Bắc í í hi Ninh

Phong thư ớ hơ là thư nhắn ơ nhạn í ơ ớ ơ ơ hơ này gửi í ơ ơ ơ hờ hơ người, này tình í ơ ơ ơ hờ hơ nhân. 
Tiếng a ha đồn xa vui nay í đôi người tấn í i hi đôi i người i tấn có đôi em tần. 
Tiếng a ha đồn xa vui nay í đôi người tấn í i hi đôi i người i tấn có đôi em tần. 

 Vui thời ớ ơ là thời vui vậy í ơ ơ ớ ơ này chẳng í ơ ơ ờ ớ tày i hì bằng ở í ơ ơ ơ hờ hơ đây, í ố ô tình bằng ái i ân i.
Trăm em xin đợi í ơ ơ nghìn ơ em xin chờ, ơ là a Hai ơi, ơ là anh Ba ơi, cái chút tình riêng i trăm em xin đợi í ơ hơ nghìn em xin chờ ới a ới à hà là chờ từ đấy i hi.

Bình luận (1)

  1. Lê Tuấn - Tp HCM
    Lê Tuấn - Tp HCM
    Bản thu bài "Em là con gái Bắc Ninh" này do Khánh Hạ hát là hay hơn cả