Duyên Quan họ

Đóng góp: Hạnh Thông Tây

DUYÊN QUAN HỌ - Tác giả : Dân Huyền

1-Ngày xưa (là xưa) về với (với) hội Lim
Áo the (là the) khăn xếp để làm duyên với bạn tình
Còn chị Hai tôi như trúc (ơ) xinh (ô mà) càng xinh
Trong vành nón ba tầm trong tà áo tứ thân.
(Tính a tinh tính tình tình tinh,a hồi hà ư hồi hừ là hư hồi hừ)


2-Ngày nay (là nay) trai gái (gái) quê tôi
Mến thương vì bao nghĩa lớn đáp theo lời (là lời) núi sông
Đã yêu nhau câu Quan họ thêm nồng
Cho vầng (là vầng) nguyệt gác để sáng trong(sáng trong) hội mùa.
(Tính a tinh tính tình tình tinh,a hội hà ư hội hừ là hư hội hừ)

3-Mùa vui (là vui) đang độ (độ) ngát hương
Nếp thơm (là thơm) cốm mới,tiếng yêu thương (chứ)đương thầm thì
Kìa lắng nghe gió hỏi câu gì
Trên đồng xuân lúa trổ, đương đến thì (là thì) làm duyên.
(Tính a tinh tính tình tình tinh,a hội hà ư hội hừ là hư hội hừ)

4-Nhìn đôi (là đôi) sáo đậu (đâu) nhánh mai
Ngắm sông (là sông) lại nhớ núi Thiên Thai với ai hẹn hò
Rằng đã thương chín đợi mười chờ
Sông Cầu đôi loan phượng mai sẽ là (là) thành duyên.
(Tính a tinh tính tình tình tinh,a hồi hà ư hồi hừ là hư hồi hừ)

5-Người quê (là quê) Quan họ nhắn i ai
Dẫu xa (là xa) vẫn nhớ,vẫn không phai (phai) lời thề
Hội tháng Giêng đúng hẹn lại về
Cơi giầu têm cánh Phượng cho trọn bề ... chứ cho trọn bề (là bề) người...ơi...
(Tính a tinh tính tình tình tinh,a hồi hà ư hồi hừ là hư hồi hừ, a hội hà ư hội hừ là hư hội hừ)

Bình luận (0)