Đêm qua nhớ bạn

ĐÊM QUA NHỚ BẠN

Dân ca Quan họ Bắc Ninh
TRình bày: Quốc Khanh- ?.
*********************

 

Đêm i hôm qua mình tôi nhớ bạn i. 
Linh tính a lính tình tinh i, này a có a tôi buồn, tôi ớ buồn về ai là chứ tai í tôi nghe. 
Tai i tôi nghe giọt đồng hồ nó mấy kêu ố là kêu thánh í thót í buồn lại tôi ngâm câu thơ, 
Dế nó lại giăng à theo, lòng lại tôi thêm à buồn. 
Lòng tôi ơ là tôi bối rối, bối rối a rối về ai, bối rối về nỗi chị hai ơ. 
Nông có a nỗi này, biết i ngỏ í ơ, biết i ngỏ ớ ơ ai song ngỏ cùng ai? 

Đêm i hôm qua mình em thao i thức i. 
Linh tinh a lính tình tinh i, này a có a em buồn, em ơ ớ buồn về ai là chứ tai í em nghe. 
Tai i em nghe chim nó kêu á là kêu khắc í khoải í buồn lại em đánh đàn chơi 
Ôi phím lại long mất rồi, lòng lại em thêm buồn. 
Lòng em ơ là em thương i nhớ, thương nhớ a nhớ về ai, thương nhớ về nỗi anh ba ơ. 
Tâm có a sự này, biết i ngỏ í ơ ớ ơ, biết i ngỏ ớ ơ ai song ngỏ cùng ai? 

Đêm i hôm qua mình em (tôi) trỗi à dậy. 
Linh tinh a lính tình tinh i, này a có a em (tôi) buồn. 
Em(tôi) ơ ớ buồn về ai là chứ tai í em(tôi) nghe, 
Tai em(tôi) nghe con gà đập cánh là cánh nó gáy i í buồn lại đánh ván cờ tiên 
Ôi cờ lại bí nước liền, lòng lại em(tôi) thêm buồn. 
Lòng em ơ là em thương i nhớ, thương nhớ a nhớ về ai, Thương nhớ về nỗi chị tư. 
Tâm có a sự này, biết i ngỏ í ơ ớ ơ, biết i ngỏ ớ ơ ai song ngỏ cùng ai?

 

Bình luận (0)