Đạo vô thường

Đóng góp: Nguyễn Sỹ Sang
Đạo Vô Thường

(Nói Thơ)
Đạo thiền cứu khổ nhân sinh Siêu nhiên giác ngộ hữu hình trong tâm Vô thường không sắc không âm Con xin phục bái thành tâm nguyện cầu.

(Hát Chèo- Chức Cẩm Hồi Văn )

(Trổ 1)
Đạo trong chốn vô thường sâu sắc
Chúng, chúng con nguyện thành tâm tôn kính đạo thiền Phật pháp nhiệm mầu vô biên
Linh ứng siêu nhiên, lan tỏa trăm miền
Ôi đạo thiền như thuốc tiên.

(Trổ 2)
Lòng con luôn kính tôn thờ
Chắp tay cầu thành tâm tôn kính mong chờ Đức phật người, người linh ứng, độ trì cứu khổ nhân gian
Thoát cảnh đời gian nan, vượt thác lũ qua sân mê Sang bến tu thiền, con nguyện cầu tâm an.

(Trổ 3)
Trầm luân trong kiếp vô thường
Chúng, chúng con nguyện cầu xin cho khắp muôn loài
Trong luân hồi vô lượng kiếp, muôn loài được sống an vui
Đóa hoa đời thêm thắm tươi, phật pháp nhuần muôn nơi
Trong ánh dương ngời, đưa con về tam quy.

(Trổ 4)
Dù con đi khắp trăm miền
Khắc trong lòng con luôn hướng đạo thiền
Nay quyết một lòng son sắc, đạo là phật pháp oai linh
Cứu khổ muôn loài khắp chúng sinh, thắp sáng lung linh
Ân đức thâm tình, đạo hữu hình trong khắp trần gian.

Bình luận (0)