Đào nguyên

ĐÀO NGUYÊN

Dân ca Quan họ - Lời cổ
Chép lời : Hữu Duy
Trình bày: Lệ Thanh.
*****************
Bỉ:
Đôi ta i í i, như thể í i i, Đào hự ư ơ Nguyên, này khi í ơ ơ ớ ơ ơ vui, ôi hự hừ, nước i ì nhược mấy khi á nhìn thì, non í i băng thâu đêm i í i, vui vẻ bóng i i, hị i í ơ ơ ớ ơ ơ hự à hằng.

Hát:
Chọn ngày hự hừ là vui ì tốt í hời hời hư, ứ hợi hư,hự lá hôi hừ, mấy sinh hằng xướng ca, anh Hai ơi đào là hoa, lưu thủy có mấy khác a à là, à là tính á a tinh a la tình tinh.

Cõi trần hự hừ là được mấy í hời hời hư, ứ hợi hư, hự lá hôi hừ, mấy mươi mà chả chơi, anh Ba ơi giai là nhân, tài i tử có mấy ở đời, à là tính á a tinh a la tình tinh.

Thanh nhàn hự hừ là lịch i sự hời hời hư, ứ hợi hư, hự lá hôi hừ, mấy là người thần i tiên, anh Tư ơi trăm là năm, ba vạn có mấy sáu a ngàn ngày, à là tình á a tinh a la tình tinh.

Thơ:

Bình luận (0)