Đào Lý

ĐÀO LÝ

Dân ca Chèo (Luyện năm cung)
Trình bày: Như Hoa
***********************

 

Đào lý có i một í i i cành / này tơ trúc phím í i i loan / cứ / cứ đêm đêm í i nguyệt i / rằng nguyệt lặn bóng ông sao í i i tàn / sao tàn i / ì i i

Nàng / rằng nàng ơi i / ới / í i i hỡi í i i nàng cứ / cứ đêm đêm í i nguyệt / rằng nguyệt lặn bóng ông sao í i i tàn này canh ì khuya sực nhớ / đến khách hồng nhan í i bên í i i mình chốn / chốn cây xanh ì i ì thời / như i lá í i / í xanh / í i i xanh là cùng / cùng xanh i / ì i i

Nàng / rằng nàng ơi i / ới / í i i hỡi í i i nàng . chốn / chốn cây xanh í i này thời i / i lá i cùng xanh nay đã í i vin / vin được ỉ cành thời lại i / hái lấy / i hoa cung đàn tì i bà ì i ai / khéo i nẩy í i / í xang / í i xế hồ xừ / xừ xang i / ì i i

Nàng / rằng nàng ơi i / ới / í i i hỡi í i i nàng cung / đàn / tì bà ì i ai khéo í i nẩy / í hồ sang long long âm nay ngũ ì /i đối hồ xừ / xang i .cống xang i hồ
anh thương các cô i nàng ì i thời / như ì lá i / í bi / í i bi đà đài / đài bi i / ì i i

Nàng / rằng nàng ơi i / ới / í i hỡi í i nàng . anh thương / các cô i nàng ì i) thời như cái / i lá i đài bi ngày í / i thời mà dãi nắng nắng / i đêm / thời đêm / thời dầu i / sương cái / mối tơ vương ì i i ruột / con í i tằm cô vấn í i / vấn vít i / i i í i
 

LỜI THƠ

 Trổ mở đầu:

Đào lý một cành tơ trúc phím loan
Đêm nguyệt lặn sao tàn

Trổ thân bài:

Nàng rằng nàng ơi hỡi nàng
Đêm đêm nguyệt lặn sao tàn
Canh khuya chợt nhớ khách hồng nhan bên mình
Cây xanh thì lá cũng xanh

Trổ nhăc lại 1:

Nàng rằng nàng ơi hỡi nàng
Cây xanh thì lá cũng xanh
Tay đã vin được cành, thì hái lấy hoa
Cung đàn tì bà ai khéo nẩy xang xế hồ xừ xang

Trổ nhăc lai 2:

Nàng rằng nàng ơi hỡi nàng
Cung đàn tì bà ai khéo nẩy xang xế hồ xừ xang
Long âm ngũ đối hồ xừ xang cống xang hồ
Anh thương cô nàng như lá đài bì

Trổ nhắc lại 3: 

Nàng rằng nàng ơi hỡi nàng
Anh thương cô nàng như lá đài bi
Ngày thì dãi nắng đêm thì dầm sương
Mối tơ vương ruột tằm vấn vít

Bình luận (7)

 1. lhn.101263

  ĐÀO LÝ
  Dân ca chèo (Luyện năm cung)
  Trình bày: Như Hoa
  Đề nghị Ban biên tập bổ thông tin bài hát: Đây là làn điệu Luyện năm cung.

 2. quangbacninh
  Sau một ngày làm việc mệt mỏi được nghe bài hát như thế này thấy sảng khoái dễ chịu .
 3. quangbn
  Nghe ns Như Hoa hát đúng là giọng hát mẫu mực , ns hát bài nào cũng hay . những bài mà ns Như Hoa đã hát rồi mà nghe ns khác thể hiện thì nghe chán ngắt .
 4. Đào Anh Tuấn
  Đào Anh Tuấn
  Đào lý, em đẹp em xinh, duyên phận phải chiều...sao mà NSUT Như Hoa hát hay thé, nghe mãi không chán./.
 5. quangbn
  Thật tuyệt vời , nghe thấy dễ chịu và quên hết mệt nhọc .