Đào Lý
ĐÀO LÝDân ca Chèo (Luyện năm cung)Trình bày: Như Hoa*********************** Đào lý có i một í i i cành / này tơ trúc phím í i i loan / cứ / cứ đêm đêm í i nguyệt i / rằng nguyệt lặn bóng ông sao í i i tàn / sao tàn i / ì i iNàng / rằng nàng ơi i / ới / í i i hỡi í i i nàng cứ / cứ đêm đêm í i nguyệt / rằng nguyệt lặn bóng ông sao í i i tàn này canh ì khuya sực nhớ / đến khách hồng nhan í i bên í i i mình chốn / chốn cây xanh ì i ì thời / như i lá í i / í xanh / í i i xanh là cùng / cùng xanh i / ì i iNàng / rằng nàng ơi i / ới / í i i hỡi í i i nàng . chốn / chốn cây xanh í i này thời i / i lá i cùng xanh nay đã í i vin / vin được ỉ cành thời lại i / hái lấy / i hoa cung đàn tì i bà ì i ai / khéo i nẩy í i / í xang / í i xế hồ xừ / xừ xang i / ì i iNàng / rằng nàng ơi i / ới / í i i hỡi í i i nàng cung / đàn / tì bà ì i ai khéo í i nẩy / í hồ sang long long âm nay ngũ ì /i đối hồ xừ / xang i .cống xang i hồanh thương các cô i nàng ì i thời / như ì lá i / í bi / í i bi đà đài / đài bi i / ì i iNàng / rằng nàng ơi i / ới / í i hỡi í i nàng . anh thương / các cô i nàng ì i) thời như cái / i lá i đài bi ngày í / i thời mà dãi nắng nắng / i đêm / thời đêm / thời dầu i / sương cái / mối tơ vương ì i i ruột / con í i tằm cô vấn í i / vấn vít i / i i í i LỜI THƠ Trổ mở đầu:Đào lý một cành tơ trúc phím loanĐêm nguyệt lặn sao tànTrổ thân bài:Nàng rằng nàng ơi hỡi nàngĐêm đêm nguyệt lặn sao tànCanh khuya chợt nhớ khách hồng nhan bên mìnhCây xanh thì lá cũng xanhTrổ nhăc lại 1:Nàng rằng nàng ơi hỡi nàngCây xanh thì lá cũng xanhTay đã vin được cành, thì hái lấy hoaCung đàn tì bà ai khéo nẩy xang xế hồ xừ xangTrổ nhăc lai 2:Nàng rằng nàng ơi hỡi nàngCung đàn tì bà ai khéo nẩy xang xế hồ xừ xangLong âm ngũ đối hồ xừ xang cống xang hồAnh thương cô nàng như lá đài bìTrổ nhắc lại 3: Nàng rằng nàng ơi hỡi nàngAnh thương cô nàng như lá đài biNgày thì dãi nắng đêm thì dầm sươngMối tơ vương ruột tằm vấn vít