Đào liễu

ĐÀO LIỄU (lời cổ)


Đi đâu đào liễu một mình , hai vai gánh nặng nhập trình đường xa!

1- Đào liễu có một i mình em đi đâu hỡi cô nàng ơi đào liễu có một i mình ấy kìa hai vai đang còn gánh i nặng mà để nhập trình nhập trình đường xa rõ ràng tấm áo tấm áo sòng i em i i i i i i i

2- Xếp nếp thời em để i trong nhà tấm áo i tấm áo sòng em thế mà xếp nếp thời em để i trong nhà ấy kìa khăn i vuông kia kìa nhiễu tím mà để phất phơ ấy phất phơ đội đầu lại còn cái yếm cái yếm điều i em i i i i i i i

3- yếm điều thời nó hãy còn màu cái yếm i cái yếm điều em thế mà yếm điều thời nó hãy i còn màu ấy kìa răng ư đen cô nàng da trắng cái mái tóc màu em hãy còn xanh dịu dàng ấy thế ấy thế mà i em i i i i i i i

4- Ở vậy thời làm sao cho nó đành ấy thế i ấy thế mà em quyết rằng ở vậy thời làm sao cho nó đành sao chả tìm i nơi cô mình kiếm chốn mà để thế tình thế tình kẻo thế tình mỉa mai chữ rằng sách có sách có chữ rằng cô nàng ơi xuân bất mà tái lại.

Bình luận (1)

 1. hoàng thanh hải
  hoàng thanh hải
  ĐÀO LIỄU(lời cổ)
  Đi đâu đào liễu một mình , hai vai gánh nặng nhập trình đường xa!
  1, Đào liễu có một i mình em đi đâu hỡi cô nàng ơi đào liễu có một i mình ấy kìa hai vai đang còn gánh i nặng mà để nhập trình nhập trình đường xa rõ ràng tấm áo tấm áo sòng i em i i i i i i i
  2, Xếp nếp thời em để i trong nhà tấm áo i tấm áo sòng em thế mà xếp nếp thời em để i trong nhà ấy kìa khăn i vuông kia kìa nhiễu tím mà để phất phơ ấy phất phơ đội đầu lại còn cái yếm cái yếm điều i em i i i i i i i
  3, yếm điều thời nó hãy còn màu cái yếm i cái yếm điều em thế mà yếm điều thời nó hãy i còn màu ấy kìa răng ư đen cô nàng da trắng cái mái tóc màu em hãy còn xanh dịu dàng ấy thế ấy thế mà i em i i i i i i i
  4 Ở vậy thời làm sao cho nó đành ấy thế i ấy thế mà em quyết rằng ở vậy thời làm sao cho nó đành sao chả tìm i nơi cô mình kiếm chốn mà để thế tình thế tình kẻo thế tình mỉa mai chữ rằng sách có sách có chữ rằng cô nàng ơi xuân bất mà tái lại.