Con nhện giăng mùng

CON NHỆN GIĂNG MÙNG

Dân ca Quan họ Bắc Ninh
Trình bày: Thu Hồng-Quý Tráng-Tốp Nam nữ CLB QH TP Bắc Ninh
********************************************

Người về để con nhện i nó mấy giăng hự hư mùng là giăng hự ư mùng .
Đêm năm canh a lính tình tang là tôi luống chịu ớ đôi ba người ơi hự lá hội hự .
Đêm năm canh a lính tình tang là tôi luông chịu í ơ lạnh à lùng ớ cả năm
Quan họ trở ra về .
Có í nhớ i ớ ơ... có ơ nhớ ơ chăng ố là đến chúng tôi chăng,
Quan họ trở ra về .
Có nhớ í ơ... có ơ nhớ ơ chăng ố là đến chúng tôi chăng í i i
Ai đem a lính tình tang là đem người ngọc ớ ơ đôi ba người ơi hự lá ôi hự.
Ai đem a lính tình tang là đem người ngọc thung ớ thăng nay chốn à này
Quan họ nghỉ chúng em ra về .
Khăn í áo i ơ ơ khăn i áo đây ố là người gửi lại đây ì í i.
Quan họ nghỉ chúng em ra về.
Khăn ơ áo i ơ ơ khăn áo đây ố là em gửi lại đây ì í i

Chứ nhớ thương a lính tình tang là tôi xếp để ớ ơ đôi ba người ơi hự lá hôi hừ .
Chứ nhớ thương a lính tình tang là em xếp để i ớ ơ dạ này sao quên.
Quan họ nghỉ chúng em ra về .
Đến ơ hẹn i ơ, Đến ơ hẹn ớ lên ô là đến hẹn lại lên,
Quan họ nghỉ chúng em ra về.
Đến ơ hẹn i ơ, Đến ơ hẹn lên ô là.... đến hẹn lại lên ì í i…

Lời thơ:
Người về để nhện giăng mùng
Năm canh tôi chịu lạnh lùng cả năm.
Người về có nhớ tôi chăng,
Ai đem người ngọc thung thăng chốn nay.
Người về khăn áo lại đây,
Nhớ thương xếp để dạ này bao quên.
Người về đến hẹn lại lên.

Bình luận (1)

 1. ThanhNguyễn
  CON NHỆN GIĂNG MÙNG
  Dân ca Quan họ Bắc Ninh
  Trình bày: Thu Hồng
  ******************************

  Người về để con nhện i nó mấy
  giăng hự hư mùng là giăng hự ư mùng .
  Đêm năm canh a lính tình tang là tôi luống chịu ớ
  đôi ba người ơi hự lá hội hự .
  Đêm năm canh a lính tình tang
  là tôi luông chịu í ơ lạnh à lùng cả ớ cả năm
  Quan họ trở ra về .
  Có í nhớ i ớ ơ có ơ nhớ ơ chăng
  ố là đến chúng tôi chăng,
  Quan họ trở ra về .
  Có nhớ í ơ có ơ nhớ ơ chăng
  ố là đến chúng tôi chăng í i i
  Ai đem a lính tình tang là đem người ngọc
  ớ ơ đôi ba người ơi hự lá ôi hự.
  Ai đem a lính tình tang là đem người ngọc
  thung ớ thăng nay chốn à này
  Quan họ nghỉ chúng em ra về .
  Khăn í áo i ơ ơ khăn i áo đây ố là
  Người gửi lại đây ì í i.
  Quan họ nghỉ chúng em ra về.
  Khăn ơ áo i ơ ơ khăn áo đây ố
  là em gửi lại đây ì í i

  Chứ nhớ thương a lính tình tang là tôi xếp để ớ ơ
  đôi ba người ơi hự lá ôi hừ .
  Chứ nhớ thương a lính tình tang là
  em xếp để i ớ ơ dạ này sao quên.
  Quan họ nghỉ chúng em ra về .
  Đến ơ hẹn i ơ, Đến ơ hẹn ớ lên ô là đến hẹn lại lên,
  Quan họ nghỉ chúng em ra về.
  Đến ơ hẹn i ơ, Đến ơ hẹn lên ô ... là đến hẹn lại lên ì í i...