Con ếch
CON ẾCH Dân ca Quan họ Bắc Ninh Trình bày: Thúy Cải – Tốp ca Đoàn QHBN*************************************Núc cái lạt í ơ ơ ơ cho mềm là anh rằng Hai ơi chứ mấy em ngồi rồi.Ngồi rồi em núc cái lạt í ơ ơ ơ cho mềm.Buộc ngang lưng là lưng con ếch í ơ ơ để treo lên a lá trên cái cày, nói i cái nỗi là đi ban ngày,Sợ rằng sợ bác í ơ ơ ơ mẹ thày, nói i cái nỗi là đi ban đêm.Sợ rằng sợ kẻ í ơ ơ gièm pha, nói vào là vào thì ít í ơ ơ để nói ra a lá ra thì nhiều, nói i cái nỗi là ta yêu nhau“Yêu nhau chả lấy í ơ ơ được à nhau”Đôi người về mượn thợ đánh dao.Đôi em về mượn thợ đánh kéo í ơ ơ để có a nạo đầu,nói i cái nỗi là ta đi tu.“ắt hẳn í ơ ờ tu mà là ta tu chung”Lời thơ:Em ngồi rồi núc lạt cho mềm,Buộc lưng con ếch treo lên cái cày,Đi ngày sợ bác mẹ thày,Đi đêm sợ kẻ gièm pha.Nói vào thì ít, nói ra thì nhiều.Yêu nhau chả lấy được nhau,Người về mượn thợ đánh dao,Em về đánh kéo nạo đầu đi tu.Ắt hẳn là ta tu chung.