Cây trúc xinh

CÂY TRÚC XINH

Dân ca Quan họ Bắc Ninh
Trình bày: Thúy Hường
****************************


Cây í trúc xinh i tang tình là cây trúc mọc,
Cây i trúc mọc bên bờ ao
Anh Hai xinh i tang tình la anh Hai đứng í,
Đứng đứng nơi nào qua lới í như cũng xinh i,
Đứng đứng nơi nào qua lới í như cũng xinh.

Cây í trúc xinh i tang tình là cây trúc mọc,
Cây trúc mọc bên sân đình.
Anh Ba xinh i tang tình anh Ba đứng í,
Đứng ớ đứng một mình, trông dáng xinh càng xinh,
Đứng ớ đứng một mình, trông dáng xinh càng xinh.

Cây í trúc xinh i tang tình là cây trúc mọc,
Cây i trúc mọc bên bờ sông,
Người còn không tang tình hay đã có í,
Đã có nơi nào qua lới í em còn không i,
Đã có nơi nào qua lới í em còn không

Cây í trúc xinh i tang tình là cây trúc mọc,
Cây i trúc mọc bên sân chùa.
Anh Tư không yêu tang tình là em đi lấy í,
Lấy í lấy đạo bùa, qua lới í như phải yêu.
Mà em lấy í lấy đạo bùa, qua lới như phải yêu.

Lời thơ:
Trúc xinh trúc mọc bờ ao
Anh Hai xinh đứng nơi nào cũng xinh.
Trúc xinh trúc mọc sân đình.
Anh Ba xinh đứmg một mình cũng xinh.
Trúc xinh trúc moc bờ sông,
Người ơi đã có nơi nào, hay vẫn còn không?
Trúc xinh trúc mọc sân chùa,
Anh Tư không yêu tôi lấy đạo bùa cho phải yêu!

Bình luận (0)