Cái hời cái ả
CÁI HỜI CÁI Ả( Nhất ngon là mía Lam Điền)Dân ca Quan họ Bắc NinhTrình bày: Hải Xuân-Tốp ca Nam Nữ Đoàn QHBN******************************Nam:Nhất ngon la bến rằng là tình rằnglà mía i i qua hời là hời cái ả,cái ả ới à hời a, cái ả có ả Lam Điền,nhất ngon tôi mà là mía, cái ả có ả Lam Điền,ấy hư hư ấy hự thì dâu i ớ ngoan, ấy hự thì dâu i ớ ngoan.Nữ:Dâu ngoan la bến rằng là tình rằngngồi đấy í i qua hời là hời cái ả, cái ả ới à hời a,cái ả có ả rể hiền, dâu ngoan em mà ngồi đấy,cái ả có ả rể hiền, ấy hư hư ấy hự thì ngồi i í đâu,ấy hự thì ngồi i í đâuNam+NữĐôi tay la bến rằng là tình rằng nâng ơ lấy í i qua hời là hời cái ả,cái ả ới à hời a, cái ả có ả đồng tiền,đôi tay tôi (em) mà nâng lấy, cái ả có ả đồng tiền,ấy hư hư ấy hự thì bẻ i í ba, ấy hự thì bẻ i í ba.Bẻ ba la bến rằng là tình rằng bẻ bốn í i qua hời là hời cái ả,cái ả ới à hời a, cái ả có ả thề nguyền,bẻ ba em mà bẻ bốn, cái ả có ả thề nguyền,ấy hư hư ấy hự thì lấy i í nhau, ấy hự thì lấy i í nhau.Lời thơ:Nhất ngoan là mía Lam Điền,Dâu ngoan ngồi đấy, rể hiền ngồi đâu?Đôi tay nâng lấy đồng tiền,Bẻ ba, bẻ bốn thề nguyền lấy nhau.