Cái hời cái ả

CÁI HỜI CÁI Ả( Nhất ngon là mía Lam Điền)

Dân ca Quan họ Bắc Ninh

Trình bày: Hải Xuân-Tốp ca Nam Nữ Đoàn QHBN

******************************

Nam:

Nhất ngon la bến rằng là tình rằng

là mía i i qua hời là hời cái ả,

cái ả ới à hời a, cái ả có ả Lam Điền,

nhất ngon tôi mà là mía, cái ả có ả Lam Điền,

ấy hư hư ấy hự thì dâu i ớ ngoan, ấy hự thì dâu i ớ ngoan.

Nữ:

Dâu ngoan la bến rằng là tình rằng

ngồi đấy í i qua hời là hời cái ả, cái ả ới à hời a,

cái ả có ả rể hiền, dâu ngoan em mà ngồi đấy,

cái ả có ả rể hiền, ấy hư hư ấy hự thì ngồi i í đâu,

ấy hự thì ngồi i í đâu

Nam+Nữ

Đôi tay la bến rằng là tình rằng nâng ơ lấy í i qua hời là hời cái ả,

cái ả ới à hời a, cái ả có ả đồng tiền,

đôi tay tôi (em) mà nâng lấy, cái ả có ả đồng tiền,

ấy hư hư ấy hự thì bẻ i í ba, ấy hự thì bẻ i í ba.

Bẻ ba la bến rằng là tình rằng bẻ bốn í i qua hời là hời cái ả,

cái ả ới à hời a, cái ả có ả thề nguyền,

bẻ ba em mà bẻ bốn, cái ả có ả thề nguyền,

ấy hư hư ấy hự thì lấy i í nhau, ấy hự thì lấy i í nhau.

Lời thơ:
Nhất ngoan là mía Lam Điền,
Dâu ngoan ngồi đấy, rể hiền ngồi đâu?
Đôi tay nâng lấy đồng tiền,
Bẻ ba, bẻ bốn thề nguyền lấy nhau.

 

Bình luận (0)