Cái cơi đựng giầu

CÁI CƠI ĐỰNG GIẦU

Quan họ Bắc Ninh
Trình bày: Khánh H
ạ.
*****************************


Thì tay ớ em ớ nâng í cái cơi có đựng í a à a giầu.
Mắt í em nhìn, nhìn em liếc ơ liếc em trông i cái cơi có đựng í a à a giầu.
Giầu têm a ới à a hư hừ là, cánh i phượng cũng rằng là dâng lên,
Dâng ớ ơ lên là lên em mời, ì í a à à người, ứ hự ư hự người ơi.

Ai ơi nay có thấu, người ơi nay có nhớ ơ chăng i, chăng là đến chúng em chăng i. Ứ hư ư hự hời hư…

Bình luận (0)