Buôn bấc buôn dầu

BUÔN BẤC BUÔN DẦU

Dân ca Quan họ Bắc Ninh
Trình bày: Lê Thanh - Tốp nam nữ QHBN
*****************************


Buôn bấc í ơ cũng có a buôn dầu.
Buôn nhiễu í ơ cũng có a đội đầu. Buôn i nhẫn ố là lồng tay.
Chứ em sầu về kìa còn như i.
Nay có thương nên em phải đi tìm, mai có nhớ người lại sang chơi. i í a là sầu về i.
Sầu về một tiết í ơ giêng ố là tháng giêng.
May áo í ơ cũng có a cổ kiềng, người mặc ố là cho ai chứ tôi sầu về kìa còn như i.
Nay có thương nên tôi phải đi tìm, mai có nhớ người lại sang chơi. i í a là sầu về.
Sầu về một tiết í ơ hai ố là tháng hai.
Bông i chửa í ơ cũng có a ra đài người i, đã ố là hái hoa chứ em sầu về kìa còn như i.
Nay có thương nên em phải đi tìm, mai có nhớ người lại sang chơi. i í a là sầu về.
Sầu về một tiết í ơ ba ố là tháng ba.
Mưa héo í ơ cũng có a ruộng cà, nắng i cháy ố là ruộng dưa chứ tôi sầu về kìa còn như i.
Nay có thương nên tôi phải đi tìm, mai có nhớ người lại sang chơi. i í a là sầu về.
Sầu về một tiết í ơ tư ố là tháng tư.
Con mắt í ơ cũng có a lư đừ, cơm i chẳng ố là buồn ăn chứ em sầu về kìa còn như i.
Nay có thương nên em phải đi tìm, mai có nhớ người lại sang chơi. i í a là sầu về.
Sầu về một tiết í ơ năm ố là tháng năm.
Chưa đặt í ơ cũng có a mình nằm, gà i gáy ố là sang canh chứ tôi(em) sầu về kìa còn như i.
Nay có thương nên tôi phải đi tìm, mai có nhớ người lại sang chơi. i… í… a… là… sầu… về..

Lời thơ:BUÔN BẤC BUÔN DẦU

Buôn bấc buôn dầu
Buôn nhiễu đội đầu buôn nhẫn lồng tay.
Sầu về một tiết tháng giêng
May áo cổ kiềng người mặc cho ai?
Sầu về một tiết tháng hai
Bông chửa ra đài người đã hái hoa
Sầu về một tiết tháng ba
Mưa héo ruộng cà nắng cháy ruộng dưa
Sầu về một tiết tháng tư
Con mắt lừ đừ cơm chẳng buồn ăn
Sầu về một tiết tháng năm
Chưa đặt mình nằm gà gáy sang canh!
 

Bình luận (0)