Beat nhạc

Gửi anh một khúc dân ca

A lô, Lèn Hà

Nhất quế nhị lan

Đài hoa dâng Bác

Yên Khánh quê hương tôi

A lô, Lèn Hà (tone nữ)

Đài hoa dâng Bác

Tình anh Đảo Sóng

Giữa tối hôm rằm