Beat nhạc

Nhất quế nhị lan

Gửi anh một khúc dân ca

A lô, Lèn Hà

Yên Khánh quê hương tôi

Đài hoa dâng Bác

A lô, Lèn Hà (tone nữ)

Tình anh Đảo Sóng

Đài hoa dâng Bác