Beat nhạc

Gửi anh một khúc dân ca

Đài hoa dâng Bác

Đài hoa dâng Bác

A lô, Lèn Hà

A lô, Lèn Hà (tone nữ)

Nhất quế nhị lan

Yên Khánh quê hương tôi

Giữa tối hôm rằm