Beat nhạc

Tình anh Đảo Sóng

A lô, Lèn Hà (tone nữ)

A lô, Lèn Hà (tone nam)

A lô, Lèn Hà

Đài hoa dâng Bác

Giữa tối hôm rằm

Đài hoa dâng Bác

Gửi anh một khúc dân ca

Nhất quế nhị lan