Beat nhạc

Hát trong ngày hội

Tình anh Đảo Sóng

A lô, Lèn Hà (tone nữ)

A lô, Lèn Hà (tone nam)

A lô, Lèn Hà

Đài hoa dâng Bác

Giữa tối hôm rằm