Quả bom câm

1. Quả bom là quả bom câm
(Quả bom là quả bom câm)
Mi chui à mi rúc mi nằm trên hố sâu
(Mi chui à mi rúc mi nằm trên hố sâu)
Anh công binh túm lấy đầu,
Anh công binh túm lấy đầu.

Lôi lên à tháo kíp khoét mau cái dạ dày
(Lôi lên à tháo kíp khoét mau cái dạ dày)
Móc mồm rút ngược cành cây
(Móc mồm rút ngược cành cây)
Lính ta à mới quất thẳng tay mấy dùi
(Lính ta à mới quất thẳng tay mấy dùi)
Nó kêu dậy đất vang trời
Nó kêu dậy đất vang trời

Hết câm, nó mới báo với mọi người rằng,
(Rằng làm sao?)
Rằng, rằng, có máy bay, có máy bay, có máy bay!
Ơ...

2. Quả bom là quả bom câm
(Quả bom là quả bom câm)
Mi chui à mi rúc mi nằm hố sâu
(Mi chui à mi rúc mi nằm hố sâu)
Anh công binh túm lấy đầu,
Anh công binh túm lấy đầu.

Lôi lên à tháo kíp khoét mau cái dạ dày
(Lôi lên à tháo kíp khoét mau cái dạ dày)
Gói làm bộc phá liền tay
(Gói làm bộc phá liền tay)
Áp vô à lô cốt giật ngay cái nụ xòe
(Áp vô à lô cốt giật ngay cái nụ xòe)
Mỹ kia chịu chết một bề,
Mỹ kia chịu chết một bề.

Tổng Giôn đau đớn với ê chề khóc than,
(Than như thế nào?)
Than rằng: Gậy ông (ứ hư)... nó mới lại (ứ hư)...
Đánh ông, đánh ông, nó đánh ông, nó đánh ông!
Thật sướng không?

Bình luận (3)

 1. Pear

  @Ngọc Thạch Cháu cảm ơn ạ. Nghe dịch lời bài này khó thật đấy!


 2. Ngọc Thạch

  Chào cháu Pear. Cảm ơn cháu đã nghe và ghi lại. Chữ cuối là "thật sướng không?". Câu 5 từ dưới lên là "Tổng Giôn đau đớn...". Giôn tức là Lindon Johnson, tổng thống Mỹ thời kỳ 1963-1969. Các chữ Chui sau đó có chữ đệm à, thí dụ Mi chui (à) mi rúc mi nằm hố sâu.

 3. Pear


  1. Quả bom là quả bom câm

  (Quả bom là quả bom câm)

  Mi chui à mi rúc mi nằm trên hố sâu

  (Mi chui à mi rúc mi nằm trên hố sâu)

  Anh công binh túm lấy đầu,

  Anh công binh túm lấy đầu.


  Lôi lên à tháo kíp khoét mau cái dạ dày

  (Lôi lên à tháo kíp khoét mau cái dạ dày)

  Móc mồm rút ngược cành cây

  Móc mồm rút ngược cành cây

  Lính ta à mới quất thẳng tay mấy dùi

  (Lính ta à mới quất thẳng tay mấy dùi)

  Nó kêu dậy đất vang trời

  Nó kêu dậy đất vang trời


  Hết câm, nó mới báo với mọi người rằng,

  (Rằng làm sao?)

  Rằng, rằng, máy bay, máy bay, có máy bay, có máy bay, có máy bay!

  Ơ...


  2. Quả bom là quả bom câm

  (Quả bom là quả bom câm)

  Mi chui à mi rúc mi nằm hố sâu

  (Mi chui à mi rúc mi nằm hố sâu)

  Anh công binh túm lấy đầu,

  Anh công binh túm lấy đầu.


  Lôi lên à tháo kíp khoét mau cái dạ dày

  (Lôi lên à tháo kíp khoét mau cái dạ dày)

  Gói làm bộc phá liền tay

  Gói làm bộc phá liền tay

  Áp vô à lô cốt giật ngay cái nụ xòe

  (Áp vô à lô cốt giật ngay cái nụ xòe)

  Mỹ kia chịu chết một bề,

  Mỹ kia chịu chết một bề.


  Tổng Giôn đau đớn với ê chề khóc than,

  (Than như thế nào?)

  Than rằng: Gậy ông (ứ hư)... nó mới lại (ứ hư)...

  Đánh ông, đánh ông, nó đánh ông, nó đánh ông, nó đánh ông!

  Thật sướng không?