Nguyễn Văn Trỗi anh còn sống mãi
Nghe tin chúng giết anh rồi, tim tôi sục sôi.Lại một dòng máu tươi nhuộm thắm màu cờ sao.Hôm qua trước mũi súng quân thù, vẫn một lòng sắt son.Hôm nay dẫu xác chôn dưới mồ, anh vẫn đi giết thù. Cả nước đứng lên rồi đây, miền Bắc cũng như miền Nam,Nghe tin anh trong lòng đau xót căm hờn.Đòi chúng nó trả nợ máu, vùi chúng nó xuống bùn sâu,Những tên xâm lược, những tên đao phủ tội ác chất đầy. Rồi ngày mai đây khi trời sắp sáng,Tôi nghe tiếng anh vang rộn rã phố phường.Nét chữ vàng anh Nguyễn Văn Trỗi,Dòng máu anh hùng xưa bất khuất.Anh còn sống mãi trong tôi.