Diệt phát-xít
(Ảnh tư liệu của giaoduc.net.vn: Xe loa phát lệnh Tổng khởi nghĩa ở Hà Nội tháng 8/1945).Việt Nam bao năm ròng rên xiết lầm than,Dưới ách quân tham tàn đế quốc sài lang.Loài phát-xít cướp thóc lúa, cướp đời sống dân mình,Nào nhà tù, nào trại giam, biết bao nhiêu nhục hình.Đồng bào tuốt gươm vùng lên,Đã đến ngày trả mối thù chung,Diệt phát-xít, giết bầy chó đê hèn của chúng,Tiến lên nền Dân chủ Cộng hòa.Giành lại áo cơm tự do, dưới bóng cờ đỏ ánh vàng sao,Mau mau mau, vai kề vai, không phân già trẻ, trai hay gái,Vác súng gươm ta đi lên, ta tiến lên, ta diệt quân thù.Việt Nam, Việt Nam, Việt Nam,Ôi đất Việt yêu dấu ngàn năm,Việt Nam, Việt Nam muôn năm.