Đếm sao

Bản nhạc

ĐẾM SAO


 
Một ông sao sáng, hai ông sáng sao
Ba ông sao sáng, sáng chiếu muôn ánh vàng
Bốn ông sáng sao, kìa năm ông sao sáng
Kìa sáu ông sáng sao trên trời cao.

Bảy ông sao sáng, tám ông sáng sao,
Chín ông sao sáng, sáng chiếu muôn ánh vàng
Mười ông sáng sao, kìa sông Ngân trong sáng
Mờ chiếu ánh muôn sao trên trời cao.

Đêm thì khắp bốn phương trời
Toàn sao lóng lánh sáng ngời chiếu xa
Ngày thì sao đứng giữa sao vàng cờ đỏ em đếm
Kìa một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín mười
Trăm nghìn vạn triệu vô số hằng hà trên nước Việt Nam.
 

Bình luận (0)