Đào công sự
1-Ta lại đào công sự cho trận chiến đấu ngày mai,Nào tay cuốc với tay mai ta đào mau (ấy) dô hò dô, dô ta.Tranh thủ lúc trời chưa sáng, ta đào bằng xong,Đây là nơi đặt pháo, đây là hào giao thông.Nay mai pháo của ta nòng vươn cao trên trận địa,Bắn gục bọn xâm lược Mĩ, bảo vệ đất nước làng quê (dô ta).2-Ta lại đào công sự cho trận chiến đấu ngày mai,Nào bên gái với bên trai, ta đào mau (ấy) dân làng ơi (dô ta).Tranh thủ lúc trời chưa sáng, ta đào ta san,Ta lèn cho thật chắc, cắm thêm cành ngụy trang.Nay mai pháo của ta nòng vươn cao trên trận địaBắn gục bọn xâm lược Mĩ, bảo vệ đất nước làng quê (dô ta).Kết:Ta lại đào công sự (dô ta)Cho trận chiến đấu còn dài,Dô hò dô, dô ta, dô hò dô, dô ta.