Đánh giặc tăng gia
(Ảnh: "Nếu tăng gia mà lo đánh giặc, thì thằng giặc nó chết với ta"Nông dân ta tăng gia sản xuất bên cạnh xác máy bay Mĩ rơi trên cánh đồng).1-Ai lo tăng gia mà không ra sức (mà không ra sức),Đánh giặc giữ làng (đánh giặc giữ làng).Hò ơ, ai lo tăng gia mà không ra sức (mà không ra sức),Đánh giặc giữ làng (đánh giặc giữ làng).Nếu tăng gia mà không đánh giặc, Thì thằng giặc nó cướp của ta.Nếu đánh giặc mà không tăng gia, Lấy gì dân nuôi quân đánh giặc (hò ơ).2-Ta lo tăng gia và ta ra sức, (và ta ra sức)Đánh giặc giữ làng (đánh giặc giữ làng).Hò ơ, ta lo tăng gia và ta ra sức (và ta ra sức) Đánh giặc giữ làng (đánh giặc giữ làng).Nếu tăng gia mà lo đánh giặc, Thì thằng giặc nó chết với ta.Nếu đánh giặc mà lo tăng gia,Lúa nhiều thêm nuôi quân đánh giặc (hò ơ).